กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > แปลภาษา, ล่าม, > บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด
บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด
บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาต่างๆ ใน ASEAN เช่น ภาษาไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธในการลดราคาต้นทุน

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ผลงานของเรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

บริษัทญี่ปุ่นผู้ผลิตเครื่องมือวัดเชิงกล


ต้นทุนการแปลเอกสารทางเทคนิคและ ​เครื่องมือทางการตลาดลดลงอย่างมาก!

บริษัทญี่ปุ่นผู้ผลิตหุ่นยนต์


การแปลแคตตาล็อคหลากหลายชนิด ควบคุมคุณภาพการแปลได้อย่างดีและลดต้นทุนได้มาก!

บริษัทญี่ปุ่นผู้ผลิตรถยนต์


ต้นทุนการแปลคู่มือการใช้งาน เอกสารด้านเทคนิคลดลงอย่างต่อเนื่อง!


บริษัทญี่ปุ่นผู้ผลิตเครื่องมือวัดเชิงกล ≪ ต้นทุนการแปลเอกสารทางเทคนิคและเครื่องมือการตลาดลดลง ≫

ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนลงกว่า 18% ได้ใน 1 ปี
ประสบความสำเจ็บในการรักษาเสถียรภาพการจัดการต้นทุนในอนาคต

  ปัญหาของบริษัท  


1. พนักงานทราบดีถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา แต่ไม่ตระหนักถึง การวางแผนต้นทุนในระยะยาว
2. แปลเฉพาะประโยคที่ถูกแก้ไข โดยไม่สนใจว่าประโยคที่แก้เป็นเอกภาพกับประโยคอื่นๆ ในเอกสารหรือไม่ ทำให้ถูกผู้ใช้ร้องเรียนเรื่องคุณภาพ

การปรับปรุงพัฒนาโดยคำแนะนำของ ITT  


1. จัดทำฐานข้อมูลหลังจากแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกด้วยวิธีเฉพาะของ ITT
2. แปลโมเดลถัดไป โดยวิเคราะห์ความเหมือนของประโยคในโมเดลใหม่กับฐานข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์พบว่าในโมเดลใหม่มีประโยคที่เหมือนกับฐานข้อมูล ประโยคที่ซ้ำกันเองในเอกสาร และประโยคที่ต้องแปลเพียงบางส่วนถึง 11% ของปริมาณการแปลทั้งหมด
4. ส่วนที่เหมือนกับฐานข้อมูลและไม่จำเป็นต้องแปลใหม่มีถึง 11% ช่วยให้ลดต้นทุนไปได้อย่างมาก! ประโยคต่างๆ ที่ถูกแปลแล้วทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแปลครั้งถัดไป
5. ฐานข้อมูลจะช่วยลดปริมาณการแปลในครั้งถัดไป (โมเดลใหม่) ลงโดยการวิเคราะห์ความเหมือนของประโยคในโมเดลใหม่และฐานข้อมูลออกมาเป็นระดับต่างๆ การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแปลแต่เดิมลงได้มาก อีกทั้งช่วยให้คุณภาพในการแปลดีขึ้นด้วย

 

  ปัญหาของบริษัท  


1. พนักงานทราบดีถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา แต่ไม่ตระหนักถึง การวางแผนต้นทุนในระยะยาว
2. แปลเฉพาะประโยคที่ถูกแก้ไข โดยไม่สนใจว่าประโยคที่แก้เป็นเอกภาพกับประโยคอื่นๆ ในเอกสารหรือไม่ ทำให้ถูกผู้ใช้ร้องเรียนเรื่องคุณภาพ

การปรับปรุงพัฒนาโดยคำแนะนำของ ITT  


1. จัดทำฐานข้อมูลหลังจากแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกด้วยวิธีเฉพาะของ ITT
2. แปลโมเดลถัดไป โดยวิเคราะห์ความเหมือนของประโยคในโมเดลใหม่กับฐานข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์พบว่าในโมเดลใหม่มีประโยคที่เหมือนกับฐานข้อมูล ประโยคที่ซ้ำกันเองในเอกสาร และประโยคที่ต้องแปลเพียงบางส่วนถึง 11% ของปริมาณการแปลทั้งหมด
4. ส่วนที่เหมือนกับฐานข้อมูลและไม่จำเป็นต้องแปลใหม่มีถึง 11% ช่วยให้ลดต้นทุนไปได้อย่างมาก! ประโยคต่างๆ ที่ถูกแปลแล้วทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแปลครั้งถัดไป
5. ฐานข้อมูลจะช่วยลดปริมาณการแปลในครั้งถัดไป (โมเดลใหม่) ลงโดยการวิเคราะห์ความเหมือนของประโยคในโมเดลใหม่และฐานข้อมูลออกมาเป็นระดับต่างๆ การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแปลแต่เดิมลงได้มาก อีกทั้งช่วยให้คุณภาพในการแปลดีขึ้นด้วย

เริ่มต้นแปลปี 2556               ฉบับแก้ไขปี 2557                โมเดลใหม่ ปี 2557              โมเดลใหม่ ปี 2557

กรณีแปลใหม่ทั้งหมด     ใช้ฐานข้อมูลการแปลของ ITT    กำไร

เริ่มต้นแปลปี 2556  ฉบับแก้ไขปี 2557
โมเดลใหม่ ปี 2557  โมเดลใหม่ ปี 2557

กรณีแปลใหม่ทั้งหมด
ใช้ฐานข้อมูลการแปลของ ITT    กำไร

 ▲กลับไปด้านบน 

บริษัทผลิตหุ่นยนต์สัญชาติญี่ปุ่นปรับการใช้ต้นทุนให้สอดคล้องและควบคุมคุณภาพการทำแคตตาล็อค ≫

พบต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ถึง 37% ตั้งแต่เริ่มใช้บริการครั้งแรก
​และประสบความสำเร็จในประหยัดต้นทุน

ประสบความสำเร็จในการรักษาคุณภาพแคตตาล็อค

  ปัญหาของบริษัท  


1. แคตตาล็อคที่แปลเป็นภาษาไทยจำนวนมาก ใช้คำเฉพาะไม่สอดคล้องกับบริบท
2. ลองใช้บริษัทแปลอื่นๆแล้ว แต่ไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อบริษัทแปลทำให้ไม่มีโอกาสได้เข้าพบ
4. ต้องการลดต้นทุนลงให้ได้มากที่สุด เนื่องจากราคาสินค้าถูกมาก ​

  วิธีการปรับปรุงพัฒนาโดยข้อแนะนำจากที่ปรึกษาการแปล ภาษาของITT  


1. วิเคราะห์แคตตาล็อคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยที่มีอยู่
2. สร้างฐานข้อมูลด้วยวิธีการเฉพาะของ ITT
3. รับข้อมูลเนื้อหาแคตตาล็อตภาษาญี่ปุ่นที่เป็นไฟล์ PDF วิเคราะห์โดยใช้ฐานข้อมูล
4. พบประโยคซ้ำซ้อนหรือประโยคที่จำเป็นต้องแปลแค่บางส่วนอยู่ในเอกสารถึง 37% ทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดทำแคตตาล็อคฉบับภาษาไทยที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำลง

 

  ปัญหาของบริษัท  


1. แคตตาล็อคที่แปลเป็นภาษาไทยจำนวนมาก ใช้คำเฉพาะไม่สอดคล้องกับบริบท
2. ลองใช้บริษัทแปลอื่นๆแล้ว แต่ไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อบริษัทแปลทำให้ไม่มีโอกาสได้เข้าพบ
4. ต้องการลดต้นทุนลงให้ได้มากที่สุด เนื่องจากราคาสินค้าถูกมาก ​
 

  วิธีการปรับปรุงพัฒนาโดยข้อแนะนำจากที่ปรึกษาการแปล ภาษาของITT  


1. วิเคราะห์แคตตาล็อคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยที่มีอยู่
2. สร้างฐานข้อมูลด้วยวิธีการเฉพาะของ ITT
3. รับข้อมูลเนื้อหาแคตตาล็อตภาษาญี่ปุ่นที่เป็นไฟล์ PDF วิเคราะห์โดยใช้ฐานข้อมูล
4. พบประโยคซ้ำซ้อนหรือประโยคที่จำเป็นต้องแปลแค่บางส่วนอยู่ในเอกสารถึง 37% ทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดทำแคตตาล็อคฉบับภาษาไทยที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำลง

แคตตาล็อคA                        แคตตาล็อคB                        แคตตาล็อคC                        แคตตาล็อคD

กรณีที่แปลทั้งหมด     แปลโดยฐานข้อมูลITT    ผลกำไร

แคตตาล็อคA  แคตตาล็อคB
แคตตาล็อคC  แคตตาล็อคD

กรณีที่แปลทั้งหมด
แปลโดยฐานข้อมูลITT    ผลกำไร

 ▲กลับไปด้านบน 

ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ปรับลดงบประมาณการแปลเอกสารทางเทคนิคและคู่มือต่างๆ ≫

ประสบความสำเร็จในการลดงบประมาณลง 50% ภายใน 5ปี
สร้างฐานข้อมูล

ปัญหาของบริษัท  


1. พนักงานทราบถึงการเปรียบเทียบราคาดี แต่ไม่ตระหนักถึงการวางแผนการใช้งบประมาณในระยะยาว
2. คำเฉพาะใช้แตกต่างกันไปตามรุ่นรถยนต์ และในคู่มือ เอกสารตัวแทนจำหน่ายใช้คำเฉพาะเหล่านั้นไม่เหมือนกัน สร้างความสับสนอย่างมาก
3. เกิดปัญหาส่งสินค้าไม่ทัน หลายครั้งเนื่องจากมีปริมาณหน้ามากเกินไป

วิธีการปรับปรุงพัฒนาโดยข้อแนะนำจากที่ปรึกษาการแปล ภาษาของITT  


1. สร้างฐานข้อมูลเก็บเอาไว้ด้วยวิธีการเฉพาะตัวของเราหลังจากการใช้บริการแปลครั้งแรก
2. หากมีการแปลเอกสารของรถยนต์รุ่นในรุ่นต่อไป ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีเพื่อหาประโยคซ้ำซ้อน
3. ถึงแม้ศัพท์เฉพาะใหม่ๆของฟังชั่นรถยนค์นั้นมีจำนวนมาก แต่ก็มีประโยคซ้ำซ้อนจำนวนมากเช่นกัน และด้วยวิธีการแปลโดยฐานข้อมูลของ ITT ทำให้อัตราประโยคซ้ำซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประหยัดงบประมาณลงไปมาก
4. หลังจากที่ใช้บริการมานาน ทำให้งบประมาณการแปลภาษาลดลงไปถึง 50% เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว

ปัญหาของบริษัท  


1. พนักงานทราบถึงการเปรียบเทียบราคาดี แต่ไม่ตระหนักถึงการวางแผนการใช้งบประมาณในระยะยาว
2. คำเฉพาะใช้แตกต่างกันไปตามรุ่นรถยนต์ และในคู่มือ เอกสารตัวแทนจำหน่ายใช้คำเฉพาะเหล่านั้นไม่เหมือนกัน สร้างความสับสนอย่างมาก
3. เกิดปัญหาส่งสินค้าไม่ทัน หลายครั้งเนื่องจากมีปริมาณหน้ามากเกินไป

วิธีการปรับปรุงพัฒนาโดยข้อแนะนำจากที่ปรึกษาการแปล ภาษาของITT  


1. สร้างฐานข้อมูลเก็บเอาไว้ด้วยวิธีการเฉพาะตัวของเราหลังจากการใช้บริการแปลครั้งแรก
2. หากมีการแปลเอกสารของรถยนต์รุ่นในรุ่นต่อไป ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีเพื่อหาประโยคซ้ำซ้อน
3. ถึงแม้ศัพท์เฉพาะใหม่ๆของฟังชั่นรถยนค์นั้นมีจำนวนมาก แต่ก็มีประโยคซ้ำซ้อนจำนวนมากเช่นกัน และด้วยวิธีการแปลโดยฐานข้อมูลของ ITT ทำให้อัตราประโยคซ้ำซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประหยัดงบประมาณลงไปมาก
4. หลังจากที่ใช้บริการมานาน ทำให้งบประมาณการแปลภาษาลดลงไปถึง 50% เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว

กรณีที่แปลทั้งหมด    แปลโดยฐานข้อมูลITT   ผลกำไร
กรณีที่แปลทั้งหมด    แปลโดยฐานข้อมูลITT  
ผลกำไร

 ▲กลับไปด้านบน  

 

บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด มีสำนักงานในประเทศไทย ให้บริการแปลภาษาไทย พม่าและภาษาต่างใน ASEAN รวมทั้งภาษาอื่นๆ ทั่วโลก

ITP ASIA CO.,LTD. สำนักงานใหญ่ : บางนา สำนักงานขาย : สำโรง ฉะเชิงเทรา โลจิสติก : บางนา โรงพิมพ์ : บางปู

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2565